ما با دارا بودن واحد تحقیقاتی مبدع و خلاق توانایی شبیه سازی محصولات شیمیایی به سفارش شما را داریم.
این محصولات چنانچه دارای صرفه اقتصادی از لحاظ بازار موجود داخلی، عدم وجود تولیدکننده داخلی و دارا بودن حجم مناسب فروش باشد،ما در هزینه های مشابه سازی نیز مشارکت خواهیم داشت.

ما دارای تجهیزات متنوع جهت انجام انواع پروسه های شیمیایی هستیم. با توجه به ظرفیت تولید مناسب، میتوانیم به منظور کمک به صنایع ایران و صنعتگرانی که بازار و تکنولوژی تولید را دارا باشند همکاری نماییم.

کارگاه ماشین سازی ما با تکیه بر تجربه طراحی، ساخت و نصب ماشین آلات گروه خود آمادگی خود را به منظور طراحی پروسه شیمیایی، طراحی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز و حتی نصب و سرمایه گذاری اعلام میداریم.

از ماموریت های ما، توانمندسازی صنایع ایران میباشد، بنابراین همیشه در صدد فعالسازی کارخانجات نیمه تعطیل و یا تعطیلی که دارای صرفه اقتصادی باشند،هستیم.

ما با هدف توانمند سازی صنایع و بازار توسعه محصولات با کیفیت ایرانی که پیش از این کمتر در بازار بین المللی موفق بوده اند را با کمک تیم بازاریابی و فروش خود در بازارهای منطقه و برون مرزی بازاریابی و صادراتی مینماییم.

راک شیمی در یک نگاه

گـروه صنعتـی راک شـیمی تولیدکننـده انـواع مـواد شـیمیایی تخصصی مـورد نیـاز صنایع نفـت، گاز، پتروشـیمی، آب، نسـاجی، چـرم، شـوینده، آرایشـی بهداشـتی، معـدن، افزودنیهـای سـموم کشــاورزی، بتــن، کاشــی و ســرامیک، رنــگ، فــولاد و انــواع ضدکفهــای
تخصصــی میباشــد.
ایـن شـرکت در سـال ۱۳۶۸ توسـط آقـای محمدحسـین زهتابچیان تأسـیس گردیـد و هـم اکنـون بـا تولیـد ۷۰۰ نـوع مـاده شـیمیایی مختلـف و حجـم تولیـد انبـوه، یکـی از بزرگترین تولیدکننـدگان حوزه مواد شـیمیایی خاورمیانه محسـوب میگـردد.
کارخانه هــای ایــن گــروه صنعتــی درشــهرک صنعتــی اشــتهارد مســتقر میباشــند.
گـروه صنعتـی راک شـیمی دارای سیسـتم مدیریـت یکپارچـه (بـر مبنـای اســتانداردهای ISO10004 ،ISO10002 ،ISO45001 ،ISO14001 ،ISO9001) بــوده کــهگواهینامه هــای مربوطــه توســطSGS ســوییس صــادرشــده اســت. ایـن شـرکت سـهم نسـبتاً خوبـی از بازارهـای داخلـی را داراسـت و بـا صـدور محصـولات خـود بـه ۶۸ کشـور توانسـته نـام خـود را بـه عنـوان یکـی از طلایـه داران صـادرات محصـولات شـیمیایی ایـران ثبـت کنـد.
راک شــیمی توانســته در ســالهای ۸۱، ۸۵، ۸۸ و۹۲ به عنــوان صادرکننــدۀ نمونـۀ کشـوری برگزیـده شـود.
ایـن شـرکت دانـش بنیـان بـا بهره گیـری از تیـم مجـرب واحـد تحقیـق و توسـعه خـود، در داخـل و خـارج از ایـران، امـکان مشابه سـازی بسـیاری از کالاهـای وارداتـی را داشـته و امـکان تولیـد دیگـر محصـولات مـورد نیـاز بازار را نیـز دارا است.

سدیم نفتالین فرمالدهید

مورفولین

سولفات کروم

سولفور سدیم

رویدادها

وعده دیدار در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تاریخ برگزاری : ۳ لغایت ۶ بهمن ماه ۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۵، غرفه ۱۵۷۶

گالری تصاویر نمایشگاه 

وعده دیدار در بیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تاریخ برگزاری : ۱۰ لغایت ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۶، غرفه ۱

گالری تصاویر نمایشگاه

وعده دیدار در بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تاریخ برگزاری :  ۱۹ لغایت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۶، غرفه ۶۱۰/۱

گالری تصاویر نمایشگاه 

وعده دیدار در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تاریخ برگزاری : ۲۳ لغایت ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

غرفه راک شیمی : سالن ۷، غرفه ۱۲۳۸

گالری تصاویر نمایشگاه