سدیم نفتالین فرمالدهید

سدیم نفتالن فرمالدهید (SNF) پودری زرد رنگ و یا زرد مایل به قهوه ای می باشد. این ماده برای تهیه ی مخلوط بتن و بهبود پمپاژ آن مورد استفاده قرار می گیرد که همین امر موجب گشته است تا از آن در پروژه های عمرانی و در صنعت ساخت و ساز استفاده ی فراوانی شود. ترکیب فوق به عنوان عامل ضد یخ و عامل شتاب دهنده نیز در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب در خلوص های بالا موجب می شود تا ذرات سیمان مقاومت و چسبندگی بسیار خوبی به دست آورند و موجب افزایش بازدهی ،کارایی و تحرک سیمان شود.

توضیحات

سدیم نفتالن فرمالدهید (SNF) پودری زرد رنگ و یا زرد مایل به قهوه ای می باشد. این ماده برای تهیه ی مخلوط بتن و بهبود پمپاژ آن مورد استفاده قرار می گیرد که همین امر موجب گشته است تا از آن در پروژه های عمرانی و در صنعت ساخت و ساز استفاده ی فراوانی شود. ترکیب فوق به عنوان عامل ضد یخ و عامل شتاب دهنده نیز در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب در خلوص های بالا موجب می شود تا ذرات سیمان مقاومت و چسبندگی بسیار خوبی به دست آورند و موجب افزایش بازدهی ،کارایی و تحرک سیمان شود.