مواد شیمیایی صنعت کاشی و سرامیک

روانسازها
محصولاتتوضیحات
راکآکریل RHP-400روانساز بر پایه آکریلیک - آمونیوم
راکآکریل RHP-500روانساز بر پایه آکریلیک - سدیم
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه