محصولات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

مشاهده کاتالوگ

مواد اصلی
محصولاتتوضیحات
مورفولین ۹۹/۵ %ماده موثر ضدخورگی سیستم های آبی
ان-فرمیل مورفولین ۹۹.۵%حلال سلکتیو برای پروسه جداسازی خطوط الفین
آمینو ایمیدازولینماده موثر ضدخورگی پروسه های نفتی پایه آب
آمیدو ایمیدازولینماده موثر ضدخورگی پروسه های نفتی پایه روغن/حلال
۱-۳-۵ تریآزین ماده موثر جهت کاهنده H2S
کربوکسیلیک اسیدیکی از مواد موثره ضد رسوب
پلی آکریلیک اسید ۳۰% و ۵۰%یکی از مواد موثره ضد رسوب
آکریلیک اسید - انیدرید مالئیکیکی از مواد موثره ضد رسوب اسیدی
ضد خوردگی ها
محصولاتتوضیحات
راک اینهیبیت OS-500ضد خوردگی حلال در نفت
راک اینهیبیت OS-400ضد خوردگی خطوط لوله گاز
راک اینهیبیت WS-600ضد خوردگی حلال در آب شور و شیرین
راک اینهیبیت WS-700ضدخوردگی حلال در آب (سیستم تزریق)
راک اینهیبیت WS-800ضدخوردگی Overhead
ضد کف ها
محصولاتتوضیحات
الیمینافوم ۳۱۱۸ضدکف سیلیکونی مناسب سیستم پساب آب
راکدیفوم OI-717ضدکف سیلیکونی مناسب محیط نفتی
برتافوم ۱۶۴۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
ضد هیدرات
محصولاتتوضیحات
راکاهیدرات LDHIضد هیدرات دز پایین (LDHI)
کاهنده سولفید هیدروژن
محصولاتتوضیحات
راکاسکونج HS-100کاهنده H2S بر پایه تریآزین