محصولات صنعت کشاورزی

مشاهده کاتالوگ

امولسیفایرها
نام محصولشکل ظاهرینوع محصولکاربرد
پرولینا RFF-400مایع زرد شفافامولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم ECمشابه Geronol FF-4
پرولینا RFF-600مایع زرد شفافامولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم ECمشابه Geronol FF-6
پرولینا RMSمایع زرد شفافامولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم ECمشابه Geronol MS
پرولینا SAP-1823مایع زرد شفافامولسیفایرآنیونیک SC,OW,…جهت مصرف مستقیم و قابل مصرف با تمامی امولسیفایرهای دیگر
پرولینا SC-71مایع بیرنگ شفافامولسیفایرآنیونیک-نانیونیکمشابه ۳۵۳۰۰ DL، جهت سموم SC به همراه پرولینا ۲۱۰۱
پرولینا ۱۱۰۱مایع زرد شفاف امولسیفایر آنیونیکنفوذ دهندگی در سموم علف‌کش
پرولینا ۴۳۰۱مایع زرد شفافامولسیفایرامولسیفایرآنیونیک-نانیونیک
پرولینا ۵۱۰۱مایع شفاف زردامولسیفایرآنیونیک OW,EC,SC,SEمناسب جهت مصرف مستقیم و قابل مصرف با تمامی امولسیفایرهای دیگر
پرولینا CAB-70مایع شفاف زردامولسیفایر آنیونیکبر پایه کلسیم آلکیل بنزن سولفونات، قابل مصرف با سایر امولسیفایرهای نانیونیک و آنیونیک با HLB بالاتر
پرولینا ۵۴۰۱مایع بی‌رنگ شفافامولسیفایرنانیونیک EC,SC,SEبر پایه ایزودسیل پلی اوکسی اتیلن
پرولینا PES-3260مایع شفافامولسیفایرنانیونیکبر پایه فسفیت استر PH خنثی
پرولینا RAL-3200مایع شفافامولسیفایرنانیونیکامولسیفایرمناسب بردو
پرولینا BOR-263مایع شفافامولسیفایرامولسیفایرمناسب بردو
پرولینا PR-181مایع قهوه ای شفافسورفکتانت آنیونیک-نانیونیکسورفکتانت سم پاراکوات
پرولینا SL-70مایع شفاف قهوه‌ایسورفکتانت آنیونیکسورفکتانت سم گلایفوزیت
پرولینا SL-20مایع بیرنگسورفکتانت نانیونیکسورفکتانت جهت سموم بنتازون، کلوپیرالید و ۲,۴-D+MCPA
پرولینا VE-32مایع زرد شفافامولسیفایرنانیونیک روغن ولکمایونز کننده بسیار قوی روغن ولک درصد مصرف ۲%
حلال های گیاهی جایگزین حلال های هیدروکربن
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا ۶۱۰۱مایع شفافمتیل استر نارگیل
پرولینا ۶۱۰۲مایع زرد شفافمتیل استر سویا
پرولینا ۶۱۰۳مایع زرد شفافمتیل استر کلزا
پرولینا ۶۱۰۴مایع زرد شفافمتیل استر آفتابگردان
پرولینا MO-6105مایع زرد شفافمتیل اولئات
پرولینا EO-6105مایع زرد شفافاتیل اولئات
پرولینا EO-6105مایع زرد شفافاتیل اولئات
پرولینا ES-6107مایع زرد شفافاتیل استر
دیسپرس کننده و وتینگ ایجنت
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا ۲۱۰۱پودر بژ رنگدیسپرس کننده آنیونیک
پرولینا ۲۲۰۱پودر آف وایتدیسپرس کننده آنیونیک
پرولینا ۷۱۰-ADمایع بیرنگ شفافدیسپرس کننده آنیونیک
پرولینا ok NIF-2200پودر کرم رنگدیسپرس کننده آنیونیک
پرولینا BCZ-139پودر سفید رنگوتینگ ایجنت
پرولینا ۴۲۰۳مایع شفافدیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۶۰% اکتیو
پرولینا ۴۲۰۱مایع زرد شفافدیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۷۴% اکتیو
پرولینا DSP-136مایع شفاف ویسکوزیوتینگ ایجنت، نفوذ دهنده، پخش کننده و شوینده
ضد کپک و ضد قارچ
نام محصولشکل ظاهریکاربرد
پرولینا BC-2138مایع زرد شفافمناسب و مؤثر برای پایه روغن ولک نانیونیک بدون فرمالین،فنل و مواد غیر مجاز
مرگاتیل RK-90مایع بیرنگمناسب و مؤثر برای همه پایه‌های آبی بر پایه ایزوتیازولین مشابه مرگال K-9
مرگاتیل RV-1541مایع بیرنگمناسب و مؤثر برای همه پایه‌های آبی ضدکپک، ضدقارچ و نگهدارنده بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید
سایر محصولات کشاورزی
نام محصولشکل ظاهرینوع محصولکاربرد
پرولینا ۱۷۱-PEWمایع کرمی رنگ غلیظپارافین واکس امولسیونمورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه) ایجاد آبگریزی مناسب نانیونیک
پرولینا PAW-178مایع شیری رنگ غلیظپارافین واکس امولسیونمورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه و برگ) ایجاد آبگریزی مناسب نانیونیک
دنزوسیت AWS-83مایع بی رنگسختی گیر آبسختی گیر آنیونیک مصرف ۵/۲۵-۰/۰ درصد کاهش سختی ازppm 1000 به pmm50
پرولینا ۹۱۰۱مایع شیری رنگضد کف مایعضد کف سیلیکونی- نانیونیک
پرولینا BR-151مایع نارنجی ماتضد کف مایعمشابه Tensiofix LO51 ضد کف غیرسیلیکونی- نانیونیک