مواد شیمیایی صنعت معدن

محصولات اصلی
محصولات توضیحات
سولفورسدیمسولفورسدیم پرک با اکتیو ۶۰% و آهن ۳۰
راکاماین RIMCجایگزین مناسب و اقتصادی MIBC
راکاماین PINOLجایگزین مناسب و اقتصادی روغن کاج
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
ضد کف ها
محصولات توضیحات
دفومکس CNS-40ضدکف سیلیکونی مایع قابل حل در آب