مواد شیمیایی صنعت رنگ و رزین

مشاهده کاتالوگ

دیسپرس کننده ها
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرکولان RN-40مایع غلیظدیسپرس کننده آکریلیک بر پایه سدیم، مناسب برای انواع رنگ‌های ارگانیک و معدنی
مرکولان RA-40مایع غلیظدیسپرس کننده آکریلیک بر پایه آمونیوم ، مناسب برای انواع رنگ‌های ارگانیک و معدنی
واکس ها
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
نپرامین ۱۰۰- MUPEپرک زرد رنگواکس ۱۰۰ %نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین ۳۰۵۰مایع شیری رنگواکس ۳۰ %نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی مناسب
نپرامین ۳۰۶۸مایع شیری رنگواکس بر پایه پارافین با خواص پرکنندگی، حجم دهندگی و ضد چسبندگی
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
ضد کف ها
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
المینافوم RAFID-3410مایع شیری رنگضد کف سیلیکونی بر پایه دی متیل سیلوکسان با قدرت بالا
راکدیفوم NSمایع شیری رنگضد کف سیلیکونی مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
راکدیفوم ۲۲-SLDمایع شیری رنگضد کف سیلیکونی با قدرت خوب ،تخصصی رنگ های آب پایه
راکدیفوم ۳۱۱۵-SLDمایع شیری رنگضد کف سلیکونی مخصوص رنگ های آب پایه
المینافوم ۱۸-Sمایع شیری رنگضد کف سلیکونی مخصوص رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۰۱مایع کمی ماتضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۱۰ مایع کمی ماتضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ZM-3100مایع شفافضد کف غیر سیلیکونی بر پایه هیدروکربن های آلی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۴۵ - Mمایع کمی ماتضد کف غیر سیلیکونی با قدرت عالی ،مخصوص کوت
وتینگ ایجنت
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راکاپن ۶۰ - DOSSمایع زرد شفافیـک وتینـگ ایجنـت قـوی محلـول در حاللهـای آلـی و آبی
سختیگیر آب
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
دنزوسیت ۸۳ - AWمایع بیرنگ شفافیـک سـختی گیـر مناسـب و قـوی بـرای آب هایی بـا سـختی بالا
حلالها
نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
متیل استر آفتاب گردانمایع زرد کمرنگ شفافحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر سویامایع زرد شفافحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر نارگیلمایع بیرنگ شفافحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر کلزامایع زردحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی