مواد شیمیایی صنعت شوینده و بهداشتی

بتائین
محصولاتتوضیحات
راکاپون CAPBکوکوآمینو پروپیل بتائین
صدفی کننده ها ( استئارات ها)
محصولاتتوضیحات
راکاپون EGMSاتیلن گلایکول منو استئارات
راکاپون EGDSاتیلن گلایکول دی استئارات
راکاپون SLES-PEARLتگزاپون صدفی
پرلامید L-71صدفی کننده مایع بر پایه EGMS
پرلامید L-81صدفی کننده مایع بر پایه EGDS
لورامیدها
محصولاتتوضیحات
راکاپون CDAکوکودی اتانول آمین
راکاپون NDAمیکس روغن های گیاهی دی اتانول آمین
راکاپون SDAسویا دی اتانول آمین
سولفوکسینات
محصولاتتوضیحات
راکاپون DLSدی لورث سولفوسوکسینات
اولئات ها
محصولاتتوضیحات
راکاپون SMOسوربیتان منو اولئات
راکاپون GMOگلیسیرول منو اولئات
سایر
محصولاتتوضیحات
راکاپون ALESآمونیوم لوریل اتر سولفات
راکاپون AOآمین اکساید
راکاپون GMSگلیسیرین منو استئارات ۴۰%
کوپلیمرها
محصولاتتوضیحات
راکاپون RCP-4آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۳۰%
راکاپون RCP-5آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۴۰%
راکاپون RCP-6آکریلیک اسید-انیدرید مالئیک کوپلیمر با اکتیو ۵۰%
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
حلالها
محصولاتتوضیحات
راکسولو CMEکوکونات متیل استر
راکسولو SFMEآفتاب گردان متیل استر
راکسولو SMEسویا متیل استر
راکسولو KMEکلزا متیل استر
ضد کف ها
محصولاتتوضیحات
راکدیفوم RFD-500ضدکف سیلیکونی مایع با اکتیو بالا برای محیطهای آبی و حلالی
راکدیفوم BCS-40ضدکف سیلیکونی مایع با اکتیو مناسب برای پودر ماشین لباسشویی و دستی
برتافوم AFFضدکف غیرسیلیکونی مایع مناسب برای محیطهای آبی و حلالی