مواد شیمیایی صنعت حفاری

مواد اصلی
محصولاتتوضیحات
راکدریل BL-7500بیت لوب (Bit Lube)
راکدریل DMEDME
راکدریل DTG-1800شوینده حفاری
راکبراین RB-17جایگزین مناسب کلسیم بروماید
امولسیفایر ها
محصولاتتوضیحات
راکدریل PRE-200امولسیفایر اولیه
راکدریل SCE-800امولسیفایر ثانویه
ضد خوردگی ها
محصولاتتوضیحات
راک اینهیبیت OS-400ضد خوردگی پایه نفت/حلال
راک اینهیبیت WS-700ضد خوردگی پایه آب
ضد کف ها
محصولاتتوضیحات
راکدیفوم SL-80ضدکف سیلیکونی مناسب محیط نفتی
برتافوم ۱۶۶۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%
بایوسایدها
محصولاتشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
آنتی اسکالانت
محصولاتتوضیحات
راکاسکیل ۸۰۰۰ضد رسوب مناسب حفاری
کاهنده سولفید هیدروژن
محصولاتتوضیحات
راکاسکونج HS-100کاهنده H2S بر پایه تریآزین